• TRANSPORT JA PAIGALDUS
    tasuta alates 2000€
  • 5 AASTAT GARANTIID
    enamikele valikus olevatele toodetele

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand, küpsised ja tehniline teave.


Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Standard AS kodulehe (www.standardonline.ee) ja teiste Standard AS poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “Standard AS veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Standard AS jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Standard AS tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Standard AS, registrikood 10011051, aadress Marja 9, 10617 Tallinn, e-post: info@standardonline.ee
Meie klientide isikuandmete kaitsmine on oluline. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Standard AS ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.
Standard AS kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks e-poes ning Standard AS püsikliendiprogrammi opereerimiseks.

Standard AS töötleb järgmisi isikuandmeid: nimi - aadress - telefoninumber - e-maili aadress - info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta 
Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Standard AS töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest. Standard AS edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Üksnes Standard AS määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Standard AS on õigus edastada isikuandmeid: - kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele; - seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus; - Standard AS koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks); - transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Standard AS järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Standard AS koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.
Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@standardonline.ee
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Standard AS, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Intellektuaalne omand

Standard AS veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub Standard AS-le ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.
Standard AS veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Standard AS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta.  Standard AS logo ning seonduvad  graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

Välised lingid
Standard AS veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Standard AS-ile. Standard AS ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

Küpsised
Standard AS kasutab oma veebilehel ajutisi küpsiseid.
Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.
Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas Standard AS e-poe külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada Standard AS veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.
Standard AS veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

Isikuandmed ja nende kasutamine

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Standardile enda isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Standard kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks ning müügiteenuse osutamiseks.

Standard edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Standard edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Kliendi poolt sisestatud Standardile teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse.

Standard kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Standard jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

Klient annab Standardile nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Standard saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Klient e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Standardi isikuandmete vastutav töötleja on Kairi Pops.

Loo konto